Přihlaste se do Retailové asociace z.s.

Zajištění viditelnosti a podpory retailu v České republice. 

Podpora spolupráce mezi členy.

Hájení zájmů svých členů a prosazovat legislativní změny

Sdílení praktických oborových zkušeností.

Informace o režimu Covid Nájemné u státních institucí

14.8.2020

Tento týden jsme na základě nečinnosti SŽDC ve věci poskytnutí slevy v programu „COVID – nájemné“ komunikovali s ministrem Havlíčkem, abychom získali jeho vyjádření. Obdrželi jsme tuto informaci - doslovný přepis:

„Dobrý den, bude to možné, nejen na HN, ale všude, kde je pronajímatelem SŽ. V podstatě již nyní; SŽ potřebovala definitivní stanovisko MD, které jsme dávali začátkem týdne.“

 

Zjednodušeně jde o záležitost výkladu zákona 219/2000 Sb. vs. textu vypsaného podpůrného programu. Máte-li někdo další problém s kooperací státního podniku, jsme k dispozici.

 

Vaše Retailová Asociace

Pozvánka na setkání členů 4.8.2020 od 15:00

 

31.7.2020

protože cítíme potřebu se i v době dovolených setkat a využít příležitosti sdílet si informace o zkušenostech z jednání s pronajímateli, podávání žádostí na „COVID – nájemné“ a dalším; a zároveň bychom chtěli setkávání dát pravidelný ráz, navrhujeme každé první úterý v měsíci od 15:00 se potkat ve vybrané restauraci v Praze s tím, že setkání příští týden by se odehrálo opět ve Vinice Café Restaurant (vinicerestaurant.cz).

 

S pozdravem

Vaše Retailová asociace

Dovolujeme si Vás informovat o schůze představenstva asociace s ministrem MPO panem Karlem Havlíčkem, Ing. Reichlem – generálním ředitelem CzechInvestu a s paní Ing. Tauberovou – náměstkyní pro Evropskou unii a zahraniční obchod, která proběhla dne 14.07.2020.

14.7.2020

Obsah schůzky si dovolujeme shrnout v bodech:

 

  • V případě, že celková alokace určená na dotační program COVID nájemné přesáhne 5 Mld. Kč, tak bude navýšena.

  • Antivirus se dle MPO a MPSV nepočítá do dotace pro jeden subjekt, tj. 800.000,-- Eur. Dle výkladu MPSV se jedná o dotaci na zaměstnance.

  • Ministr Havlíček sdělil, že program COVID nájemné nebude poskytnut subjektům, které měly mít otevřeno, jako např. květiny, lahůdky, optiky, čaj a káva, obchod s oříšky, apod. – problematická je pro MPO následná kontrola. MPO nemá propojenou databázi s MF (nelze porovnat kontrolovaná data s údaji v kontrolním hlášení). Pronajímatelé a nájemci se musí domluvit sami.

  • Podle názoru MPO a CzechInvestu, pokud byly nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, tak by nájemci měli mít jednotku převzatou a zároveň podmínkou v programu COVID nájemné je, že jednotka je nájemcem užívána k prodeji zboží či poskytnutí služby. Pronajímatelé a nájemci se musí domluvit sami.

  • Snaha státu je nyní podpořit průmysl, a to např. investicemi ve stavebnictví, např. silnice, mosty, strategické stavby, apod. Dále se čeká na oživení ekonomik sousedních států (SRN, Rakousko, Slovensko, Polsko, Velká Británie, Itálie, Francie. Očekává se, že dojde k brzkému oživení styku se SRN, Polskem, Rakouskem a Velkou Británií). Snaha udržet zaměstnanost.

  • Představenstvo projednávalo i návrhy změn v Občanském zákoníku, které reagují na zkušenosti s uzavřenými nájemními smlouvami s pronajímateli. Ing. Tauberové bude zaslán návrh na legislativní změny v Občanském zákoníku, který bude předán na legislativní odbor MPO a na ministerstvo spravedlnosti (vrácení vyšší moci do OZ a nemožnost vyloučit institut veřejné moci ze smluv, zákaz zneužívání silnější smluvní stranou v okamžiku zásahu vyšší moci a při podpoře státu ve svůj prospěch (v případě, že budou státem vyhlášena mimořádná opatření, dotační programy, apod., je silnější strana povinna bez dalších podmínek navrhnout úpravu smlouvy, a to tak, aby reflektovala mimořádná opatření či dotační programy, apod., které jsou státem či příslušným ministerstvem vyhlášeny k odvrácení  negativních ekonomických dopadů vyšší moci).

  • Electro World předal MPO oficiálně žádost o navýšení limitu podpory 10 Mil. Kč, který je uveden v programu COVID nájemné a o navýšení do celkového limitu 800.000,-- EUR schváleného EK, tedy o dalších 10 Mil. Kč.

  • Představenstvo informovalo o zkušenostech nájemců v rámci vyjednávání dodatku k nájemní smlouvě, který by měl reflektovat vyhlášenou Výzvu COVID nájemné (prodlužování nájemních smluv, vzdání se nároku na jakoukoliv slevu s další vlnou COVID 19, brzké zaplacení 20 % nájemného, atd).

  • V případě další vlny COVIDU se situace bude řešit vždy lokálně, nebude se „vypínat“ ekonomika.

 

 

Představenstvo Retailové asociace, z.s.

Praha, dne 19.07.2020

​Členové Iniciativy retailu

Partner pro výzkum trhu a veřejného mínění

©2020 by Retailová asociace z.s.